གསར་སྤེལ་ཟིན་བྲིས།

གཟའ་སྤེན་པ།, 03 /08/ 2013 12:43

རྩོམ་སྒྲིག་པར་འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།

ཟིན་བྲིས་པ། 
ཀློག་པ་པོས་རྩོམ་ཡིག་ལེགས་འདེམས་བྱེད་གནས།
(2 འོས་གྲངས།)
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཨ་བཙན་པོ།
ཁ་པར་ཨང་། +91-8894481513 གློག་འཕྲིན། This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས། ཨ་རིག་འགྱུར་མེད།
ཁ་པར་ཨང་། +91-9882339757 གློག་འཕྲིན། This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

དྲ་རྒྱ་ཇུས་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
ཁ་པར་ཨང་། +91-9882909827 གློག་འཕྲིན། This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

གསལ་བཤད།
གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ལ་ངེད་དྲ་བའི་སྐོར་ནས་དྲིས་ན་འདོད་པའི་དྲི་བ་འདྲ་ཡོད་པའམ། ངེད་དྲ་བར་འཇུག་སྟངས་མ་ཤེས་པ། ཡང་ན་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ས་མིག་གཉེར་འདོད་ཡོད་པ། གཞན་ཡང་། འོས་སྦྱོར་རྩོམ་ཡིག་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་སོགས་ལས་དོན་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། འཛེམ་དོགས་མེད་པར་ཐད་ཀར་གོང་གསལ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ན་ཆོག

བོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དྲ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་པས།
ཀློགས་གྲངས། 10031 .. མཐའ་མའི་བཟོ་བཅོས། གཟའ་མིག་དམར།, 06 /08/ 2013 13:33
ཨ་རིག་འགྱུར་མེད།

མི་རང་རང་ལ་རང་རང་གི་དགའ་ཕྱོགས་རེ་ཡོད་ཆོག་སྟེ། ང་ལའང་ང་རང་རང་གི་དགའ་ཕྱོགས་ཤིག་ཡོད་པས། སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་ངའི་དགའ་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་གཏོགས་མི་བྱེད་པར་མཁྱེན། ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།

དྲ་རྒྱ། www.changsa.net
ནང་འཛུལ་བྱས་ཏེ་ཀློག་མཆན་སྤེལ།