གསར་སྤེལ་ཟིན་བྲིས།

ལོ་རྒྱུས།

ལོ་རྒྱུས། (3)

སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་འགྲིམས་པའི་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ།
བཙན་བྱོལ་འཚོ་བའི་ཆེས་ཐོག་མའི་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་དང་སྐྱོ་གར།